Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës lejon përmbylljen e procesit të likuidimit

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin e gjerë publik se ka pranuar një Aktvendim të lëshuar nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës (DhPGjSK) me të cilët lejohet përmbyllja e procesit të likuidimit për GJI 136 Kooperativa Bujqësore “Bujku” me seli në Kosinë/Ferizaj.

Agjencia, në pajtim me Ligjin, më parë ka parashtruar kërkesë në Dhomën ePosaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për aprovim të Raportit Përfundimtar dhe rrjedhimisht lejimin e mbylljes së procesit të likuidimit për këtë KB, ndërsa Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës përmes këtij Aktvendimi e ka aprovuar këtë Raport Përfundimtar dhe ka dhënë leje për mbylljen e procesit të likuidimit për KB-në e lartcekur. 

Si rrjedhojë pas Aktvendimit të fundit të DhPGjSK-së numri i NSh ve për të cilat deri më  tani është përmbyllur procesi i likuidimit në terësi ka arritur në 33 NSh/KB/Asete. ​

Raportet Përfundimtare janë postuar në web faqen zyrtare të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (www.pak-ks.org). ​​

Njëkohësisht, Gjykata ka caktuar një afat prej 15 ditë për ndonjë ankesë eventuale ndaj këtij Aktvendimi dhe pas kalimit të këtij afati ky aktvendim bëhet i plotfuqishëm dhe njoftimet për përmbyllje të likuidimit për këtë subjekt Agjencia Kosovare e Privatizimit do t’ia dërgoj institucioneve relevante ashtu siç parashihet me Ligjin e AKP-së.