Gjykata e Gjilanit merr lëndën kundër kryetarit të Prizrenit

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosur lidhur më kërkesën e kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren, ka caktuar Gjykatën Themelore në Gjilan – Departamentit i Krimeve të Rënda, si kompetente territoriale, për gjykimin e çështjes, kundër të akuzuarve R.M.,S.P.,A.A.,K.U.,A.T. dhe M.K.

Këta të fundit akuzohen për shkak të veprës penale Shpërdorim i pozitës zyrtare ose autorizimit.

Kryetari i Gjykatës Themelore në Prizren, kishte kërkuar nga Gjykata e Apelit që kjo çështje penale, t’i kaloj në kompetencë ndonjë gjykate tjetër, me arsyetimin se njëra nga veprat për të cilat akuzohet i akuzuari R.M., është kallëzim penal i parashtruar nga Gjykata Themelore në Prizren, për pengimin e punës në gjykatë, me rastin e ndalimit të pjesëmarrjes se ekspertëve – gjeodetëve në seancat gjyqësore, ku kryetari i gjykatës dhe një gjyqtarë janë dëgjuar si dëshmitarë.

Sipas një njoftimi, Gjykata e Apelit vlerësoi se Gjykata Themelore në Prizren, është jo-kompetente për ta gjykuar këtë çështje, për shkak se ekzistojnë pengesa juridike dhe faktike ashtu siç parashihen në dispozitat e nenit 37 të Kodit të Procedurës Penale. /Telegrafi/

/

SHPËRNDAJE